Regulamin Sklepu Internetowego
669clothing.com

§1. Postanowienia ogólne.
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (w dalszej części będzie to skrócona nazwa dla poniższych przepisów) jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego 669 Clothing występującego pod następującymi domenami:
http://www.669clothing.com
http://www.669clothing.eu
http://www.669clothing.pl
i określanego w dalszej części tego Regulaminu mianem: Sklepu Internetowego.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

3. Właścicielem Sklepu Internetowego jest podmiot wskazany w §6 punkcie 1, i w dalszej części Regulaminu określany mianem Sprzedającego.

4. Regulamin stanowi zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego część umowy zawartej ze Sprzedającym.

5. Każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posługująca się własnym kontem pocztowym oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawnymi może dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

6. Jako Kupującego identyfikuje się osobę opisaną w § 1, punkcie 5 tego Regulaminu.

7. Do podmiotów innych niż Kupujący nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne” (Dz.U. 2000r. Nr 22, poz.271) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego” (Dz.U. 2002r. Nr 141, poz. 1176), w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

8. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

9. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. Sprzedający prezentuje produkty poprzez umieszczanie cyfrowych zdjęć w Sklepie Internetowym. Cyfrowe zdjęcia produktów mogą nieco odbiegać kolorystyką od rzeczywistych produktów w wyniku użycia cyfrowych metod obróbki fotografii lub/i używanych profili kolorystycznych urządzeń wyświetlających używanych przez Kupującego.

11. Dopuszczalne są (z przyczyn technologicznych) pewne, drobne różnice we wzorze (nadruku) między różnymi rozmiarami jednego wzoru (nadruku).

12. Ceny w Sklepie Internetowym podawane są w jednej z czterech lub jednocześnie czterech następujących walutach:

PLN (złotym polskim),

USD (dolarze amerykańskim),

EUR (euro),

GBP (funcie brytyjskim).

13. Ceny w różnych walutach dotyczące tego samego produktu mogą się między sobą różnić.

14. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, to znaczy że zawierają należny podatek VAT.

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym oraz wprowadzania w nim modyfikacji.

16. Podstawową wersję Regulaminu stanowi Regulamin w języku polskim.

17. Na podstawie Regulaminu w wersji polskiej dokonuje się transkrypcji na inne języki.

§2. Zamówienia.

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system w oparciu o który funkcjonuje Sklep Internetowy.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3. Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia poprawnie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu Sklepu Internetowego.

5. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany za pomocą wiadomości e-mail na podany w formularzu zamówienia adres e-mail, o tym fakcie przez Sprzedającego w czasie do 2 dni roboczych od momentu złożenia poprawnego zamówienia w Sklepie Internetowym.

6. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w §2, punkcie 5 Sprzedający w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia poprawnego zamówienia w Sklepie Internetowym podejmuje decyzję co do: częściowej realizacji zamówienia lub wydłużenia czasu oczekiwania na brakujący produkt, lub zamiany brakującego produktu na inny, lub anulowania całości zamówienia i zwrotu pieniędzy za zamówione produkty.

7. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez firmę kurierską wskazaną w formularzu zamówienia wraz z dokumentem sprzedaży: rachunkiem imiennym lub fakturą, jeżeli Kupujący zażąda jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

8. Jedynie zamówienia dostarczane na terenie Polski mogą być realizowane w opcji „za pobraniem”, po uprzednim wybrani odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.

9. Należności za zamówione produkty oraz koszt ich dostawy Kupujący zobligowany jest uiścić w jednej ze wskazanych w formularzu zamówienia walut.

10. Należności za zamówione produkty oraz koszt ich dostawy Kupujący zobowiązany jest uiścić na odpowiedni rachunek bankowy Sprzedającego lub poprzez system płatności PayPal.

11. Wszelkie przelewy bankowe należy realizować w opcji kosztowej SHA.

12. Dane rachunków bankowych Sprzedającego na które należy dokonywać wpłat:

PLN (złotówek polskich):

Numer rachunku: 41 1140 2004 0000 3702 7480 8236
IBAN: PL41 1140 2004 0000 3702 7480 8236
BIC: BREXPLPWMBK

USD (dolarów amerykańskich):

Numer rachunku: 71 1140 2004 0000 3112 0255 7700
IBAN: PL71 1140 2004 0000 3112 0255 7700
BIC: BREXPLPWMBK


EUR (euro):
Numer rachunku: 63 1140 2004 0000 3112 0257 2782
IBAN: PL63 1140 2004 0000 3112 0257 2782
BIC: BREXPLPWMBK

GBP (funtów brytyjskich):
Numer rachunku: 41 1140 2004 0000 3112 0257 2790
IBAN: PL41 1140 2004 0000 3112 0257 2790
BIC: BREXPLPWMBK

13. W tytule wpłaty Kupujący musi wpisać numer zamówienia nadany po poprawnym złożeniu zamówienia.

14. Dostawa towaru odbywa się we wskazany w formularzu zamówienia przez Kupującego sposób.

15. Realizacja poprawnie złożonego zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na odpowiednim rachunku bankowym lub pojawienia się na koncie w systemie płatności PayPal Sprzedającego całej kwoty na jaką opiewa poprawnie złożone zamówienie.

16. Jeżeli w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia poprawnego zamówienia w Sklepie Internetowym należność za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym lub koncie PayPal Sprzedającego, Sprzedającemu przysługuje prawo do anulowania zamówienia.
17. Przy zamówieniach powyżej 6 sztuk jednego produktu, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

18. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, sporządzić odpowiedni dla danego doręczyciela protokół podpisany przez Kupującego i doręczyciela.

§3. Reklamacje zakupionego produktu.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego” (Dz.U. 2002r. Nr 141, poz. 1176) wobec Kupujących będących Konsumentami, Sprzedający odpowiada za niezgodności towaru z umową.

2. Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez jego nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy produkt, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienie przez Sprzedającego nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w wymaganym czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy.

3. Kupujący zgłaszający reklamację powinien przesłać na adres e-mail: info@669clothing.com informację o tym, że na własny koszt odsyła zamówiony produkt, a następnie przesłać zakupiony towar wraz z załączonym formularzem reklamacyjnym (dostępnym pod adresem: info@669clothing.com) na adres wskazany w §6 punkcie 1.

4. Sprzedający zwraca Kupującemu koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczenia Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.

5. Sprzedający ma 14 dni roboczych od momentu odebrania przesyłki na rozpatrzenie reklamacji.

6. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy (np.: z uwagi na fizyczny jego brak w magazynie), Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość jego ceny w walucie określonej w zamówieniu.

§4. Zwroty i wymiana zakupionego produktu.

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne” (Dz.U. 2000r. Nr 22, poz.271), Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny.

2. Produkt zwracany przez Kupującego, w związku z odstąpieniem przez Kupującego od umowy na zasadzie wskazanej w §4, punkcie 1:

- powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez Sprzedającego,

- powinien być kompletny, - powinien posiadać metki,

- nie powinien nosić śladów użytkowania, plam, itp.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w §4, punkcie 1, zarówno Sprzedający jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

4. Kupujący zwracając towar powinien przesłać na adres e-mail: 669clothing@gmail.com informację, iż odstępuje od umowy oraz na własny koszt (nie podlegający zwrotowi) przesłać towar wraz z dołączonym i wypełnionym formularzem zwrotu (znajdującym się pod adresem: info@669clothing.com) na adres wskazany w §6 punkcie 1.

5. Kupujący za zgodą Sprzedającego może w terminie 10 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: info@669clothing.com. Przy wymianie towaru obowiązują przepisy niniejszego Regulaminu a  w szczególności zawarte w §4, punkcie 2 i 4.

6. Sprzedający zwraca Kupującemu koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Kupującego z tytułu odstąpienia od umowy.

§5. Ochrona danych osobowych.

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonywania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

2. Dane będą przetwarzane z zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

3. Kupujący dysponuje prawem swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do Sprzedającego do adres poczty e-mail: info@669clothing.com

4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowe. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

5. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Kupującego podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.

§6. Dokładne dane właściciela.

1. Kompletne dane Sprzedającego:

Black Sheep Rafał Baranowski
ul. Startowa 23 E/4 80-461 Gdańsk, Polska
NIP: 5842521334,
NIP EU: PL5842521334
E-mail: info@669clothing.com

§7. Postanowienia końcowe.

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: info@669clothing.com

2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.

3. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

4. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem Sprzedający będzie dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy i rzeczowy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego i nie powinna być interpretowana w ten sposób. W przypadku niezgodności którejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

7. Kupujący zobowiązany jest do zweryfikowania z tym Regulaminem wszystkich otrzymanych danych i numerów kont przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty na rzecz Sprzedającego.

Data ostatniej zmiany w Regulaminie: 2014-10-26.